Home

Pedagógus önértékelés dokumentumelemzés óvoda

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is. Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni Tovább: Pedagógus önértékelési jegyzőkönyv -szülők- javaslat - óvoda. Vezetői önértékelés javasolt dokumentumok: Tovább: Önfejlesztési terv javaslat, pedagógus,vezető - óvoda. Tovább: Jegyzőkönyv javaslat pályázat/program - óvoda. Tovább: Jegyzőkönyv két tanév beszámoló/program - óvoda SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN Az intézmény méretét és létszámát figyelembe véve (3 épület, 11 csoport, 24 fő pedagógus) az intézményi önértékelés koordinálására az 5 tagú csoport létrehozását tartjuk célszerűnek. A Dokumentumelemzés 1.Dokumentumelemzés 1.Dokumentumelemzés a.) Az előző pedagógusellenőrzé Pedagógus önértékelés. Dombóv{ri Belv{rosi Által{nos és Alapfokú Művészeti Iskola Belv{rosi Által{nos Iskolai Székhelyintézmény 2. oldal Összesen: 42 oldal 1. Pedagógiai módszertani felkészültsé

A pedagógus önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: 1. dokumentumelemzés: az alábbi dokumentumok elemzése történik meg 1.1. Az előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapja Elemei a következők: dokumentumelemzés, tanmenet, éves terv dokumentumai, óratervek/foglalkozástervek megtekintése, napló és tanulói füzetek/gyermeki produktumok. Ezt követi két darab óra/foglalkozáslátogatás, amin a pedagógus saját intézményében dolgozó, az önértékelési munkacsoport tagjai vesznek részt, valamint a. 3. Dokumentumelemzés- Sablon. 4. Óra/Foglalkozás látogatás -Megfigyelési lap az elvárt szempontok beépítésével. 4.a Óra/foglalkozás látogatás - Pedagógusi reflexió (kivéve PSZ) 5. A pedagógus önértékelő kérdőíve. 6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez. 7. Szülői kérdőív a pedagógus. hatást gyakorló, standardban leírt pedagógus, vezető kompetenciák és intézményi jellemzők állnak, az intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen. Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése önértékelés megkezdése előtt 2. Az önértékelésben érintett pedagógus számára tájékoztatást kell adni az üteme-zésről, az értékelésben részt vevő szemé-lyekről, azok feladatairól, valamint az érté-kelés módszertanáról, eszközeiről. Belső Önértékelési Csoport (óvo-davezető+ óvoda-vezető helyet-tes+ 1 fő

Oktatási Hivata

 1. t az Nkt. 69. § (4) bekezdése által előírt és egyéb, az intézmény feladatellátásával összefüggő kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés intézményvezetőre vonatkozó dokumentumainak elemzése
 2. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni
 3. Intézményi Önértékelés Ötéves Program Intézmény neve: GYÁLI TULIPÁN Óvoda Intézmény címe:2360 Gyál Tulipán utca 23. OM azonosító:200771 Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 Tel/fax: 06-29-341-544 e-mail: ovihir@digikabel.hu Intézményi önértékelés Ötéves progra

2017.évi önértékelési dokumentum minták (óvoda, általános ..

Jegyzőkönyv : Intézményi önértékelés Ikt.: szám: I-677/2017 Az eljárás azonosítója O0310300012017A001 Az eljárás típusa Önértékelés Az értékelt neve Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az értékelt azonosítója 031030001 Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés Author: ��Aranyosine Borsodi �va Created Date: 8/11/2015 10:18:38 A

Pedagógus Önértékelés - Neteducati

 1. A dokumentumelemzés célja, hogy a tanfelügyelet meggyőződjék arról, hogy a pedagógus munkáját előre tervezetten, a NAT és Alapprogram előírásainak, az intézmény sajátosságainak, pedagógiai programjában megfogalmazottaknak, a gyermekcsoport jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végzi-e
 2. VÉPI VADVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2019. - 2020. 9751 Vép, Szent Imre u.1. OM: 036567 Email: vadvirag_ovoda@freemail.h
 3. Academia.edu is a platform for academics to share research papers
 4. ősítés Pedagógus II. Feltételek: Legalább 8 éves pedagógiai gyakorlat és
 5. Óvodai belső önértékelés működtetése: Intézmény-átfogó önértékelése- A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai 1. Pedagógiai Program 2. SZMSZ 3. Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 4
 6. segítségével (szülői, pedagógus-munkatársi, pedagógus önértékelő kérdőív) - az önértékelési folyamat elvégzéséhez az összefoglalást tartalmazó jegyzőkönyvek feltöltése az alábbi tevékenységekre vonatkozóan: Dokumentumelemzés o intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapja

- Pedagógus önértékelés esetén: 3 fő (vezető, 2 fő önértékelési csoporttag, 1 fő azonos korcsoportban dolgozó pedagógus) - Vezetői önértékelés esetén: 1 fő az intézményvezetés, 2 fő önértékelési csoporttag - Intézményi önértékelés esetén: 1 fő az intézményvezetés, a teljes önértékelés Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakértő. Óvodák, óvodavezetők, közoktatási intézmények, intézmény fenntartók, magánóvodák segítése. A pedagógus önértékelésekor az érintett pedagógus végzi az önértékelést, amelyhez információt adnak a munkatársai által kitöltött kérdőívek, amelyekből az eddigiekhez képest már elegendő lesz akár kettő, az intézményvezető és az érintett pedagógus által kiválasztott egy-egy pedagógus felkérése is

PEDAGÓGUS önértékelés - segédanyag-csomagok a tervezéstől

Pedagógusok értékelési és önértékelési módszere

Vessük össze a következő táblázat segítségével vázlatosan az Alapprogram előtt játékfelfogást, a gyermekközpontú.. Intézményi önértékelés éves tervezetének M E L L É K L E T E 1.sz. melléklet Kompetencialapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint sz. melléklet Az önértékelés ütemezése a pedagógus. intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, gyermeki fejlődés mérés, egyéb mérések.) Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelés

Tudnivalók a tanfelügyeleti ellenőrzésről Sulinet Hírmagazi

 1. Szöveg: Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) standardjainak kidolgozását követően, a tanfelügyeleti standardokra építve, kidolgozta az intézményi önértékelés egységes elvárásrendszerét, módszertanát és eszközeit.. Az intézményi önértékelés elsődleges célja a.
 2. ÁGASEGYHÁZA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 6076 Ágasegyháza, Óvoda utca 2. MUNKATERV 2017/2018. Pedagógus önértékelések . 9 1.2. Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás éves munka értékelése dokumentumelemzés óvodavezető július- augusztus - játszóudvar állapot
 3. pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozáso
 4. Az önértékelés csapdájában Eszterlánc Óvoda Óvoda állások itt: Székesfehérvár a Indeed.com oldalon, a világ legnagyobb álláskereső oldalán. Főiskola, Az óvoda nevelési intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ Óvoda

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE MUNKATETV 2017-2018 NEVELÉS ÉV 3 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 1.1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - TERVEZÉS P-Hogyan valósul mega stratégiai és operatív tervezés?-Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek és TEAM - ek terveivel.. - Önértékelés: az I. részterv értékelő dokumentációja (egy szabadon választott dokumentum) - A II. részterv tevékenységterve Költségigény: - a felmerülő költségeket az intézmény költségvetéséből finanszírozzuk 4.2. A II. részterv tervezett tevékenységei, produktumai, a megvalósítás időszaka Létavértesi Gyermeksziget Óvoda NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 2016 / 2017 Székhelye: 4281, Létavértes Debreceni u. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik (hospitálások alkalmával) és az önértékelés megvalósításával. Helyi Pedagógiai Programunk, amely az Óvodai Nevelés. Pedagógus önértékelés folyamatában való részvétel - pedagógusok látogatása, önértékelés dokumentumainak felülvizsgálata, előkészítése, majd a dokumentumelemzés, önértékelő lap, értékelő lapok felülvizsgálata, elkészítése az önértékelésben részt vett óvodapedagógusok esetében

A felelősségteljes, de a kor és a körülmények miatt kihívásokkal küzdő pedagógusok, kisgyermeknevelők és intézményvezetők számára a Raabe az a német gyökerű, de több mint 25 éve Magyarországon működő kiadó, amely könnyebbé teszi az oktatás-nevelés feladatát, mert a Raabe kiemelkedően magas színvonalú, releváns segítséget nyújt munkájukban Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés Az adatgyűjtést végző neve Dr. Nagyné Zsebe Alice - vezetői program - A vezető támogatja a pedagógus kollégákat szakmai előmenetelükben, biztosítja számukra elvárásnak, a 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása vezetői önértékelés területének Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Az önértékelés módszerei szintenként elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 1. Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés a 6. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. (2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza. a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit

(DOC) Iktatószám: Intézményi Önértékelési Program (MINTA

Dokumentumelemzés az önértékelés, a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai, a kivitelezés segédeszközei (az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai). 2. Óra-/foglalkozáslátogatás két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. 3 A pedagógus önértékelés dokumentumelemzése az értékelt kolléga dokumentumai alapján történik. A dokumentumelemzés megállapításai összeadódnak a foglalkozáslátogatás és az interjú tapasztalataival. Ezeket és az óvoda által a pedagógusra kialakított elvárásrendszert kell figyelembevennie a csoportnak az.

Óvodai szakértő - Óvodai belső önértékelés működtetése

az önértékelési terv elkészítése az önértékelési feladatok kiosztása óralátogatás, interjú, online kérdőívek, dokumentumelemzés, feltöltési feladatok a pedagógusok és az intézményvezető önértékelésének lebonyolítása az eredmények feltöltése az informatikai rendszerbe A Az intézményi önértékelés megvalósítása, eljárásrendje. Dokumentumelemzés: Pedagógiai program. SZMSZ. Munkatervek , beszámolók. Továbbképzési program Beiskolázási terv Mérési eredmények. Pedagógus önértékelés eredményei. Vezetői önértékelés eredménye

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakért

Óvoda és Általános Iskola OM: 203025 MUNKATERV Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről dokumentumelemzés és interjúk során tapasztaltak mellett az önértékelési eredményekre és az azokhoz is információt. Az óvoda honlapján aktuális és archív felvételek tekinthetők meg, amelyek által a látogatók színesebb képet kapnak az intézményben folyó munkáról. Pedagógus önértékelés 1. A feladatok delegálása a BÖCS tagoknak. A kijelölt pedagógus BÖCS tagok Kijelölt pedagógus Tájékoztatás Elemzés Beszélgetés BÖCS vezet

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Megkapták az „egyszerűsített

Lukács Lászlóné - Vass Katalin: Az. önértékelés . rendszere . az óvodában. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egységes, fenntartótól füg Arizona szoba) (vezetői, pedagógus interjú, önértékelés dokumentumelemzés) 1. Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: - Kiemelkedő területek: Az intézményben folyó operatív tervező munka. Az intézményi önértékelési rendszer működtetése Csoportos interjú: Szülők képviselői FOLYAMAT Pedagógus önértékelés - Jegyzőkönyv - Önértékelés - Összegző értékelés - Önfejlődési terv PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus - Belső elvárások kialakítása Feladatterv Dokumentumelemzés Tevékenység (Megfigyelési lap pontosítása) Az óvodapedagógus önértékelő. -Vezetői Önértékelés -Pedagógus Elvárásrend . Pedagógus önértékelés anyagai:-Corvin interjú a pedagógussal-Pedagógus dokumentumelemzés-Óralátogatás 2017-Vezetői int. pedagógusról 2017. Régbbi dokumentumok. Különös közzétételi lista 2014. Házirend diákokna

Pedagógus és szülői elégedettség (95% - 99%) Intézkedések Intézkedés neve/azonosítója: Intézkedési terv készítése Intézkedés célja, indokoltsága: Tevékenységi területek eredményének javítása (Ének, zene, énekes játék) Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Évent Dokumentumelemzés Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intéz-ményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó érték-előlapjai Tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb do-kumentumai A kézikönyvben meghatározottak szerint a pedagógus tan-meneteinek rendelkezésre kell állniuk. (Annak ellenére

Intézményi önértékelés BMSZC Verebély László Techniku

 1. t azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során. • Minden pedagógus értékelésében 4 fő vesz részt, egy pedagógus évente maximum 4 fő értékelésébe vonható be
 2. Az önértékelés folyamata és megvalósítása az alábbiak szerint áll össze: 1. Az intézmény önértékelése. 2. A vezető önértékelése. 3. A pedagógus önértékelése. Az önértékelés program elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet intézményi önértékelésre vonatkozó előírásait. 3
 3. t pedagógus A vezető is a pedagógiai munkája alapján léphet az előmeneteli rendszerben, tehát a
 4. Budaörsi Kincskereső Óvoda A pedagógus életpálya modell bevezetése illetve a portfólió elkészítése újdonság számunkra. Az ehhez kapcsolódó képzések nagy segítséget nyújtanak a hatékony munkához. Süni csoport megfigyelés, dokumentumelemzés, megbeszélés, önértékelés ellenőrzési szempontsor, csoportnapló.

Idézet az Óvodai önértékelési kézikönyvből Fontos infók: 4. Az önértékelés folyamata 4.1 Előkészítés 4.1.1 Önértékelési csoport létrehozása Az intézményi önértékelés koordinálását az intézmény.. Óvodai belső önértékelés működtetése: Intézmény-átfogó önértékelése- A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai 1. Pedagógiai Program 2. SZMSZ 3. Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az.. Az ellenőrzéseket külső, Mesterpedagógus fokozatba sorolt gyakorló pedagógus szakértők végzik majd, akiket az Oktatási Hivatal alaposan felkészített a feladat ellátására - írták. A tanfelügyeleti eljárás részleteiről, a pedagógusok értékelésére vonatkozó standardokról az Oktatási Hivatal honlapján ( www.oktatas.

Pedagógus Önértékelési Csoport - munkaközösség

Az óvoda óvodapedagógusainak megfigyeléséhez készítsünk időtervet, állítsunk fel sorrendet! A kérdőív az óvodapedagógusi önértékelés keretében vizsgálja a játék feltételeit, az óvodapedagógus közvetlen játék-megnyilvánulásait és az óvodapedagógus képességeit, attitűdjét. a pedagógus csak figyelje. Az Alapprogram határozott és az óvodák részéről jelentős támogatást bíró értékrendje megjelenik a pedagógiai programokban, ugyanakkor az is látható, hogy számos esetben a programok terjedelme és általános kontextusa kevéssé szolgálja a vezető és az óvodapedagógus új feladatait.. Holott a cél egyértelműen az volna, hogy az intézményi dokumentumok segítsék. önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal számára is. 9. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési terve

Éves munkaterv 2016-2017 Nagyfügedi Csicsergők Óvoda

Intézményi önértékelés elemei a 2019/2020. tanévben 1. Elvárások rögzítése (pedagógus) 2. Pedagógus önértékelés 6. Elvárások megfogalmazása pedagógus vonatkozásában Határidő: 2019. december 21. Felelős: Szabó Ferenc 7. Pedagógus önértékelések (a határidők és az önértékelt pedagógusok menet közbe önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelő Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai) 2. Amennyiben az óvoda céljai között meghatározott eljárások alkalmazása elsődleges szerepet kap, azok vizsgálata külön feladat

A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. önértékelés alapján . Felelős: minőségfejlesztési támogató csoport. Dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási) Bejárás, leltározás Az önértékelés során a csoport tagjainak feladata az önértékelési folyamatba bevonandó további pedagógusok felkészítése, mivel az értékelést ugyan maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés egyes részfeladataiba (óralátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez.

Óvodapedagógus önértékelés minta — az önértékelés a magyar

Az óvoda dolgozóinak munkarendje, a személyre szóló munkaidő-beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv melléklete. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. Az óvoda üzemeltetése a jegyző (fenntartó) által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt szünetel A tanfelügyelet mindhárom célcsoportja esetében vezető módszer a dokumentumelemzés, amelyben kiemelkedő helyet foglal el a pedagógiai program. Az intézményvezető fejlesztési tervének kialakításában megkerülhetetlen, stratégiai dokumentum, amely az intézmény életében szakmai jogforrásként funkcionál a pedagógus. · Vezető: Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára. 3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók. Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik

Megjelentek az intézményi önértékelés javasolt standardjai

Szintek Pedagógus Vezető Tagintézmény k 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés a) Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai a) Az előző vezetői ellenőrzés (tan-felügyelet) és az intézményi önértékelés adot Dokumentumelemzés: az önértékelés, a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai, a kivitelezés segédeszközei, (amennyiben már rendelkezésre áll a korábbi tanfelügyeleti pedagógus ellenőrzés dokumentumai). Óra-/foglalkozáslátogatás két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. Interj · Vezető: Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára. 3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása . Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók. Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik

Intézményi önértékelés óvoda 2020 — hogyan változtak meg

A pedagógus munkáját támogató tevékenység A pedagógus munkáját segítő tevékenység megfelelő nem megfelelő 5 4 3 2 1 A rendezvények előkészületi, lebonyolítási, ill. befejezési munkálataiban való részvétel aktív passzív 5 4 3 2 1 Össz. pontszám: Osztószám: 2 Átlag: 4 Pedagógus és intézményi ellenőrzé a pedagógus által vezetett foglalkozások értékelése, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei; Figyelem: 2015. március 15-i hatályba lépéssel várhatóan úgy módosulnak a jogszabályok, hogy a 2015. évi minősítési eljárásban az intézményi önértékelés nem képezi részét a minősítésnek! Az ezt.

Az önértékelés területei - összefoglaló táblázat Szintek Pedagógus Vezető Intézmény Területek 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1. Pedagógiai folyamatok 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukho Az önértékelés folyamata: a vezető önértékelése Dokumentumelemzés: A dokumentumelemzés során az öt vezetői önértékelési területre gyűjt információkat az önértékelést támogató munkacsoport. A dokumentumokat abból a szempontból tekintik át, hogy az az egyes területek értékelésében támogatást nyújtson SASADI ÓVODA (1 118 Budapest, Dayka Gábor u. 41b.) -st LOX' p 22 2017-2018 Óvodavezetó: Pócsné Hermanics Mária Készítette: Bertók Zoltánné köznevelési szakértó . Az intézmény éves munkatervének törvényi háttere: 20/2012. (V Ill. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények múködéséról és a köznevelési. óvoda éves programjának megfelelően a feladatok felelőse, határideje, ellenőrzőse és értékelése. (Beszámolók, interjúk, munkatervek) 1.4.15. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. Az alapos és részletes beszámolókban tükröződnek az intézményi önértékelési rendszer. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A sikeres vizsga után a pedagógus Pedagógus II. fokozatba kerül. A sikertelenül zárult minősítő vizsgát két év szakmai gyakorlati idő megszerzését követően meg. Ferencvárosi Epres Óvoda (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről Teljesítményértékelés - önértékelés, intézményen belüli erősségek, korlátok 13. Nyári élet tervezése, előkészítése.

 • Gipszelés menete.
 • Spot lámpa álmennyezetbe.
 • Bánffy kastélyok.
 • Dr halász péter.
 • Bíborcsiga békéscsaba.
 • Auchan gumicsónak.
 • Szerelem és barátság teljes film magyarul.
 • Falfesték színskála.
 • American tourister budapest.
 • Rendhagyó igék angol nyomtatható.
 • Alkalmazott biostatisztikus képzés.
 • Paradicsomos káposzta húsgombóccal.
 • Veszprémi érsekség élő közvetítés.
 • Weimari vizsla eladó 2019.
 • Nkp etika 7.
 • Automata baromfi itató házilag.
 • Sült karfiol recept.
 • Nyílpuska készítése házilag.
 • Marcali nevelési tanácsadó.
 • Scott adkins harcművészet.
 • Barf kutyatáp.
 • Facebook profilkép újra beállítása.
 • Kantáros farmer.
 • Hpv szemölcs otthoni kezelése.
 • Citroen c5 motorháztető.
 • Mtk budapest kézilabda.
 • Kék nyelv.
 • Ágaprító gép.
 • Úszásoktatás debrecen sportuszoda.
 • Otthoni adattárolás.
 • Kerékpáros maszk ffp3.
 • Tartásjavítás.
 • Michael jackson human nature magyarul.
 • E hittan katolikus hu.
 • Cukor edzés előtt.
 • Szubtrópusi éghajlat.
 • Q10 hatása a foginyre.
 • Minőségbiztosítás szakirodalom.
 • Saját címer tervezés.
 • Art umb ri jelentése.
 • Rheuma faktor IgA.